top of page

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,

  • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,

  • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,

  • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo

  • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,

  • výmaz a/nebo přenositelnost,

  • právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele info@legitimus.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

Provozovatelem je společnost Legitimus s.r.o., se sídlem M.Chasáka 3149, 738 01 Frýdek-Místek.

GDPR - Legitimus.png
bottom of page